หัวข้อข่าว

หลักสูตรอบรมอุปกรณ์  MIKROTIK  MTCNA วันที่ 20-22 ตุลาคม 2560

MUM Mikrotik

อบรม MikroTik MTCNA ให้กับนักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Welcome to SNRU MTCNA Training