MTCWE

MikroTik Certified Wireless Engineer

    หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสอบวัดมาตรฐานความรู้ของ Mikrotik โดย Certified นี้จะเป็นการทำงานเกี่ยวกับ Wireless ขั้นสูงโดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ด้านการออกแบบ Wireless ,การแก้ไขปัญหาการติดตั้ง,เทคโนโลยี Mesh และ WDS ,Wireless Security , Nstreme Protocol , Nv2 Protocol ,CAPs Manager ผู้ที่จะอบรม Certified นี้จะต้องผ่าน MTCNA ก่อน

 

MTCWE_Outline