นายสมบัติ เทียบแสง

อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

มือถือ 081-606-1895  email : sombat@snru.ac.th