นายจยุตย์ พูลเพิ่ม

 

นายจยุตย์  พูลเพิ่ม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ที่ปรึกษาด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

ที่ปรึกษาด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มือถือ 083-3534753 email : promaster@snru.ac.th